..ยินดีต้อนรับพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนค่ะ..
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษา เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำขวัญโรงเรียน
สะอาด สามัคคี เรียนดี มีวินัย
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ขาว
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ
มีพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมพัฒนาสังคม
พันธกิจ ( Mission )
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล นำองค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมพัฒนาสังคม
2. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้คุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกด้านสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัย
5. ส่งเสริมสรรหาพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

เป้าหมาย (Goal)
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสังคม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ได้รับการส่งเสริมดูแลให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความปลอดภัยและห่างไกลสิ่งเสพติด
5. บุคลากรครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่การเป็นครูมืออาชีพ
6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอตรงตามความต้องการสถานศึกษา
7. สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
8. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อศักยภาพของตนเอง
และสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาและพัฒนาสังคม
3. พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้คุณธรรมนำความรู้
4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
7. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. จัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
9. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

10. พัฒนาบุคลากรครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
11. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจสถานศึกษาทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุดม อินทผล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณการเงินและบุคลากร นายวีระ ปั่นทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป นายสมศักดิ์ เจริญผล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ นางทรงพร สุทธิธรรม

..มิตรภาพของพวกเรา..

..Mouth to Mouth..